• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Brzesko: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych, rok produkcji podwozia i nadbudowy 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298644 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych, rok produkcji podwozia i nadbudowy 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych, rok produkcji podwozia i nadbudowy 2012. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1501-1, wytycznych 2006/42/WE, oraz być dopuszczony do ruchu drogowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o przyznanie pomocy nr 00015-6921-UM0600004/12 w ramach działania (PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARSTW I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konsorcjum Firm: Lider- Firma WANICKI Sp. z o.o. , Ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, kraj/woj. małopolskie.
• WUKO Handel, Ul. okopowa 70/106, 91-850 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406504,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 398200,00
• Oferta z najniższą ceną: 398200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 424200,00
• Waluta: PLN.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397