• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Brzesko: Przetarg nieograniczony na hurtową sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego dla pojazdów mechanicznych maszyn i urządzeń
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48444 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na hurtową sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego dla pojazdów mechanicznych maszyn i urządzeń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a. Przedmiotem zamówienia jest hurtowa sprzedaż w roku 2012/2013 /w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oleju napędowego i dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5000 litrów zlokalizowanego w Brzesku przy ulicy Przemysłowej 11. Wielkość dostaw wynosi jednorazowo od 2500 - 4500 litrów, natomiast przewidywana łączna wielkość wszystkich dostaw w okresie obowiązywania zamówienia - około 62000 litrów . b. Termin realizacji zamówienia - w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy c. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 dla oleju napędowego. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz.1441). d. Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia, zamówienie potwierdzone zostanie faksem z określeniem ilości i terminu dostawy. e. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko. f. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem. g. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania. h. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach +15oC. i. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki. j. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień zgłoszenia zamówienia oraz przy zastosowaniu ustalonej wielkości rabatu lub stałej marży w % w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie. k. Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma Handlowo-TransportowaTeofil Pacura, ul.Stawowa 8A, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 274444,76
• Oferta z najniższą ceną: 274444,76 / Oferta z najwyższą ceną: 278328,08
• Waluta: PLN.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397