• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Brzesko: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w obiektach BZK przy ul. Przemysłowej
Numer ogłoszenia: 392230 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358944 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w obiektach BZK przy ul. Przemysłowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w obiektach BZK przy ul. Przemysłowej Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie: Projektu budowlanego - wykonawczego Specyfikacji Technicznej Przedmiaru robót Zakres rzeczowy zamówienia Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania budynku garażowego z częścią biurową i budynku socjalnego z garażem przy ul. Przemysłowej w Brzesku wraz z podłączeniem do pieców c.o. zasilanych gazem. Szczegółowy zakres robót znajduje się na stronie www.bzk.com pl /przetargi. Pełna dokumentacja dotycząca w/w zakresu robót dostępna jest również do wglądu w Brzeskich Zakładach Komunalnych w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 14.00, w siedzibie spółki przy ul. Słowackiego 1 w Brzesku. Na wykonany zakres robót należy udzielić minimum 5-letniej gwarancji . Prace budowlane wykonywane mogą być w ciągu całego tygodnia w dowolnych godzinach w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Brzeskich Zakładów Komunalnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w obiektach BZK przy ul. Przemysłowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pogórzanin Firma P.U.H Kazimierz Starostka, ul. Spokojna 13 32-840 Zakliczyn, 32-840 Zakliczyn, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67915,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 51337,79

Oferta z najniższą ceną: 51337,79 / Oferta z najwyższą ceną: 64835,01

Waluta: PLN.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397