• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Zamieszczanie obowiazkowe
TAK

Ogloszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

NAZWA: Brzeskie Zaklady Komunalne sp. z o.o.

Miejscowosc: Brzesko
Kod pocztowy: 32-800
Województwo: malopolskie
Telefon: 0146630563
Fax: 0146630921

Adres strony internetowej zamawiajacego (jesli posiada): www.bzk.com.pl

Adres strony internetowej pod którym sa dostepne informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupów (jezeli dotyczy) : nie podano

Rodzaj zamawiajacego
Inny: spólka gminna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez nadajacego: Przetarg nieograniczony na dostawe trumien do pochówku zmarlych oraz krzyzy.

Rodzaj zamówienia
Dostawy

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyzy w okresie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy . Trumny beda dostarczane sukcesywnie wg biezacego zapotrzebowania / wielkosc minimalnej dostawy – 3 trumny/ transportem Wykonawcy i na jego koszt do Zakladu Pogrzebowego Brzeskich Zakladów Komunalnych sp. z o.o. w Brzesku w terminie jednego dnia roboczego /t.j. w nastepnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiajacego/.Zamówienie obejmuje zakres z podzialem na czesci : Zad. I. trumny amerykanki w ilosci - 35 szt. ilosc wzorów minimum 2 wzory trumny debowe sarkofagi ekskluzywne - 35 szt. ilosc wzorów minimum 2 wzory trumny sarkofagi debowe o wykonczeniu wzbogaconym – 65 szt. ilosc wzorów minimum 3 wzory Zad. II. trumny sarkofagi debowe o wykonczeniu podstawowym – 120 szt. ilosc wzorów minimum 7 wzorów trumny olchowe i sosnowe o wykonczeniu podstawowym -15 szt. ilosc wzorów minimum 2 wzory Zad. III. trumienki dzieciece do 30 cm – 5 szt. trumienki dzieciece do 60 cm – 5 szt. trumienki dzieciece do 80 cm – 5 szt. trumienki dzieciece do 120 cm – 5 szt. trumny do ekshumacji do 100 cm – 10 szt. trumny do ekshumacji do 200 cm – 2 szt. krzyze debowe – 90 szt. krzyze male dzieciece – 10 szt. Zamawiajacy zastrzega , iz jeden Wykonawca moze zlozyc oferte na zadanie nr I ,nr II , nr III , lub na wszystkie zadania I-III lub tez na 2 wybrane zadania . W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc fotografie zawartego w ofercie towaru z nazwa oraz z opisem zastosowanych materialów /katalog/. W w/w zadaniach uwzgledniono forme oraz sposób wykonczenia poszczególnych asortymentów tj. : a. Trumny zwykle o wykonczeniu podstawowym material – drewno jak podano w danej grupie wzór prosty wymiar zewnetrzny - szer. min. 0.70m, wys. min. 0.50m, dl. min. 2.00m wymiar wewnetrzny - szer. min. 1,96m, wys. min. 0,48m, dl. min. 1,96 warstwa plynochlonna z materialu biodegradalnego o grubosci min.5cm. trumna bejcowana powloka lakierowa pólmatowa koronki jednokolorowe okucia malowane zwykle parter i wieko trumny wybite tkanina + poduszka b. Trumny zwykle o wykonczeniu wzbogaconym material – drewno jak podano w danej grupie elementy zdobnicze frezowane wymiar zewnetrzny - szer. min. 0.70m, wys. min. 0.50m, dl. min. 2.00m wymiar wewnetrzny - szer. min. 1,96m, wys. min. 0,48m, dl. min. 1,96 warstwa plynochlonna z materialu biodegradalnego o grubosci min.5cm. trumna bejcowana, mazerowana lub flokowana powloka lakierowa pólpolysk koronki dwukolorowe okucia metalizowane rurowe krótkie lub uchwyty zwykle parter i wieko trumny wybite tkanina + poduszka c. Trumny ekskluzywne material – drewno jak podano elementy zdobnicze rzezbione lub toczone wymiar zewnetrzny - szer. min. 0.70m, wys. min. 0.50m, dl. min. 2.00m wymiar wewnetrzny - szer. min. 1,96m, wys. min. 0,48m, dl. min. 1,96 warstwa plynochlonna z materialu biodegradalnego o grubosci min.5cm. trumna bejcowana, mazerowana, flockowana, patynowana, metalizowana powloka lakierowa polysk koronki bialo-zlote okucia metalizowane rurowe krótkie lub dlugie parter i wieko trumny wybite tkanina , pikowane, atlasopodobne + poduszka Ponadto kazda trumna musi: -posiadac dno i sciany boczne nieprzepuszczalne oraz szczelnie przylegajace wieko, -posiadac estetyczny wyglad, -trwala zewnetrzna powloke lakiernicza Trumny wykonane musza byc z drewna suchego. Nie dopuszcza sie uchybien w wykonaniu powloki lakierniczej . Zamawiajacy zastrzega, ze podane ilosci sa ilosciami szacunkowymi .

Wspólny slownik zamówien(CPV)

Slownik glówny
Glówny przedmiot 39.29.61.00-4
Dodatkowy przedmiot 39.29.60.00-3
Dodatkowy przedmiot nie podano


Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej

ilosc czesci: 3

Czesc 1
Czesc 2
Czesc 3

Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej
NIE

CZAS TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiacach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jezeli dotyczy)
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium

WARUNKI UDZIALU
Opis warunków w udzialu w postepowaniu(z uwzglednieniem ich znaczenia jezeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków
Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunków.
1. W postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy , którzy: a) spelniaja warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy; - posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jesli ustawy nakladaja obowiazek posiadania tych uprawnien , - posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , - znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonania zamówienia, - nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu dokonywana bedzie na podstawie zlozonych przez Wykonawców dokumentów. Nie spelnienie warunków udzialu w postepowaniu skutkowac bedzie wykluczeniem z postepowania.

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu(jezeli dotyczy)
Dokumenty skladajace sie na oferte.
1. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy. a ) wypelniony i podpisany formularz oferty. b) podpisane oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust 1. ustawy Pzp. c) podpisane oswiadczenie w zwiazku z art.24 Pzp d) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. e/ wykaz co najmniej 2 wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia po¬stepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zo¬staly wykonane nalezycie / referencje/ f/ na potwierdzenie ze oferowane przedmioty zamówienia odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zlozyc katalog –zdjecia oferowanych trumien. Wyzej wymienione dokumenty moga byc zlozone w formie oryginalów lub kserokopii potwierdzonych za zgodnosc przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodnosc z oryginalem”. Zalaczniki musza byc wypelnione przez Wykonawce bez wyjatku i scisle wedlug warunków i postanowien zawartych w specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. Ocena spelnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formula –spelnia-nie spelnia – w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach zlozonych przez Wykonawce do postepowania. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelni.
2. Pozostale dokumenty a) w przypadku, gdy oferte w imieniu Wykonawcy podpisuje pelnomocnik, do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; b) w przypadku skladania oferty wspólnej, Wykonawcy zobowiazani sa wskazac pelnomocnika stosownie do postanowien art. 23 ust.2 ustawy, a ponadto kazdy z nich powinien zalaczyc oswiadczenia z punktów: od 12.1a do 12.1c SIWZ.
3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w: a) pkt 12.1d sklada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, c) dokument powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

SEKCJA IV: PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERT
Najnizsza cena
Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: NIE

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków zamówienia(jezeli dotyczy)
www.bzk.com.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem
Brzeskie Zaklady Komunalne sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Slowackiego 1

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposób umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu(jezeli dotyczy)
nie podano

Informacje o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert,jesli zamawiajacy przewiduje nagrody:
nie podano

Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert

Data 22/02/2010
Godzina 10:00
Miejsce Sekretariat BZK

Termin zwiazania oferta
okres w dniach: 30(od ostatecznego skladania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu,programu ze srodków Uni Europejskiej(jezeli dotyczy)
nie podano

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397