• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Zamieszczanie obowiazkowe
TAK

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA: Brzeskie Zakłasdy Komunalne sp. z o.o.

Miejscowość: Brzesko
Kod pocztowy: 32-800
Województwo: małopolskie
Telefon: 014 6630563
Fax: 014 6630921

Adres strony internetowej zamawiającego (jeśli posiada): www.bzk.com.pl

Adres strony internetowej pod którym są dostępne informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy) : nie podano

Rodzaj zamawiającego
Inny: spółka gminna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez nadającego: Dostawa paliw (tankowanie na stacji paliw) oleju napedowego i benzyny bezołowiowej

Rodzaj zamówienia
Dostawy

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
a . Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych w ilościach : benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 5000 l /ilość szacunkowa/ olej napędowy w ilości 72000 l /ilość szacunkowa /
b. Zamawiający wymaga aby stacja paliw Wykonawcy czynna była we wszystkie dni tygodnia i zlokalizowana w odległości nie większej jak 5 km od siedziby zamawiającego
c. Dostawa paliw odbywać się będzie na stacjach paliw wykonawcy (bezpośrednio tankowanie do pojazdów ) w rozliczeniu bezgotówkowym w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentowych, w zależności od potrzeb przy zachowaniu współczynnika zmniejszającego cenę jednostkową -podanego w ofercie . e. Paliwa Pb, ON, muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityka Społecznej z dnia 19 października 2005 roku oraz normach CN 2710 11 45, CN 2710 19 41

Wspólny słownik zamówień(CPV)

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.21.00-4
Dodatkowy przedmiot 09.13.41.00-8
Dodatkowy przedmiot nie podano

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE

CZAS TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków w udziału w postepowaniu(z uwzględnieniem ich znaczenia jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy; - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień , - posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi , - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
b) posiadają stację paliw w obrębie 5 km od Bazy transportowej BZK przy ul. Przemysłowej w Brzesku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu(jeżeli dotyczy)
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty składające się na ofertę.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. a) wypełniony i podpisany formularz oferty. b) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1. ustawy Pzp. c) podpisane oświadczenie w związku z art.24 Pzp d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) f) wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy zlokalizowanych w obrębie 5 km od Bazy transportowej BZK przy ul. Przemysłowej w Brzesku Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
2. Pozostałe dokumenty. a) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; b) w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust.2 ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć oświadczenia z punktów: od 12.1a do 12.1d SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w: a) pkt 12.1c składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

SEKCJA IV: PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia(jeżeli dotyczy)
www.bzk.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
Brzeskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu(jezeli dotyczy)
nie podano

Informacje o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,jeśli zamawiający przewiduje nagrody:
nie podano

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data 12/02/2010
Godzina 10:00
Miejsce Sekretariat BZK

Termin zwiazania ofertą
okres w dniach: 30(od ostatecznego składania ofert)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu,programu ze środków Uni Europejskiej(jeżeli dotyczy)
nie podano

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397