• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzesko
1. Przedmiotem zamówienia jest: - odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych i ich transport na składowisko odpadów komunalnych poza granice Gminy Brzesko. Wykonawca odpowiada za transport...
Termin składania ofert: 2010-09-20
________________________________________
Ogłoszenie powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp


Brzesko: Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej
Numer ogłoszenia w BZP: 333384 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251354 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 014 6630563, faks 014 6630921.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej.Opis przedmiotu zamówienia określony jest w punkcie III.1 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• P.U.K. EMPOL Sp. z o.o.,, 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2520000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ(brutto)
• Cena wybranej oferty: 2297040,00
• Oferta z najniższą ceną: 2297040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2670720,00
• Waluta: PLN.

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397