• Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Pogrzebowy
  • Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji

INFORMACJA O PRZETARGU

PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: „Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej ”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ogłoszenie nr 2010- 106172 ; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
32-800 Brzesko , ul. Słowackiego 1 tel. (14) 66- 305 -63; fax. (14) 66-309-21
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzk.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka gminna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Brzesku przy ulicy Przemysłowej ”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z punktu przeładunkowego odpadów komunalnych i ich transport na składowisko odpadów komunalnych poza granice Gminy Brzesko.
Wykonawca odpowiada za transport i zagospodarowanie odpadów (tj. odzysk, unieszkodliwianie odpadów)oraz ponosi całkowite koszty łącznie z opłatą marszałkowską
- transport odpadów przy pomocy własnych kontenerów i środków transportowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- szacunkowa maksymalna ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -12000Mg
/ na 2 lata/

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 24 miesiące

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 50000,00 PLN ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 u.p.z.p.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności:
Posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 874 z 2007 r. z p.zm.) (potwierdzone oryginałem lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem)
Posiadają  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
stałych zgodnie z ustawą o odpadach /t.j.Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz.251/ o kodach i ilościach w SIWZ (potwierdzone oryginałem lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
- Posiadają zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów stałych zgodnie z ustawą o odpadach Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz.251 bądź posiadają umowę,
promesę , porozumienie gwarantujące odbiór odpadów stałych przez składowisko lub przez zakład odzysku odpadów.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne oświadczenie innych podmiotów, tj.:
 wykażą, że wykonali lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 usług o charakterze transportowym i związanej z zagospodarowaniem odpadów porównywalnej z przedmiotem zamówienia t.j. o wielkości 6 000 ton rocznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
3) Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.; posiadają co najmniej dwa samochody o ładowności minimum 20 ton każdy przystosowany do przewozu odpadów komunalnych i kontenerów o pojemności 30 m3
w ilości 4 szt. zapewniającej ciągłość odbioru do przewozu odpadów stałych (potwierdzone wykazem niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń – wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca)
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł )
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów jakie wykonawca jest zobowiązany przedstawić w swojej ofercie.
3. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
UWAGA! Zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
1) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1 do 4.
2) Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, gdy:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.Wypełniony formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Projekt umowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – wzór załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
5. Informacja o podwykonawcach – wzór załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności danych zawartych w zaświadczeniu i datą.) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
b)Oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, które nie są właścicielami firmy lub członkami zarządu, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
c)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
d)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich.
e) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. Za aktualne Zamawiający uzna dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy (informacja dotycząca podmiotu zbiorowego).
Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
g)Umowa /lub promesa , porozumienie/ na odbiór odpadów zawartą przez Wykonawcę z podmiotem odbierającym od niego odpady oraz zezwolenie na odzysk lub wykorzystanie odpadów wystawione dla odbiorcy odpadów
W przypadku kierowania odpadów na składowisko należy przedłożyć oświadczenie właściciela lub administratora składowiska ,że odpady przed deponowaniem będą poddawane procesowi odzysku
h) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne zgodnie z ustawą Prawo ruchu drogowego.
i) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów -dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie art. 28ust. 1z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U.z 2007r. nr 39 poz. 251) o kodzie i ilościach określonych w SIWZ

7.Dokumenty potwierdzające opisane przez zamawiającego warunki posiadania Przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
1)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług o charakterze transportowym i związanej z zagospodarowaniem odpadów porównywalnych z przedmiotem zamówienia t.j. o wielkości 6 000 ton rocznie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie – wzór załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z art.26 ust. 2b.
8. Dokumenty potwierdzające opisane przez zamawiającego warunki dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1)Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego czyli posiadanie co najmniej dwóch samochodów o ładowności minimum 20 ton każdy przystosowany do przewozu odpadów komunalnych i kontenerów o pojemności 30 m3 w ilości 4 szt. zapewniającej ciągłość odbioru do przewozu odpadów stałych
- wzór załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z art.26 ust.2b.
9.Dokumenty potwierdzające opisane przez zamawiającego warunki znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1) Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł
10. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
1) Umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie (umowa konsorcjum – dotyczy wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie publiczne).
Umowa ta (umowa konsorcjum) powinna być dostarczona przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego
2) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ustanowienie pełnomocnictwa nie zostało ujęte w treści umowy, o której mowa w pkt 1
11. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.
12. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymagane w punktach 3 i od 6(a-f) muszą być złożone przez każdy podmiot, pozostałe dokumenty winny być złożone w imieniu wszystkich wykonawców przez ustanowionego pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg otwarty.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zgodnie z pkt. XXIII.4. w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Brzeskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. 32-800 Brzesko ul. Słowackiego 1, tel. 0-14 66 305 63,
w godz. od 7:00 do 15:00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Brzeskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 1, Sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 20.09.2010 godzina 10:30
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy

SIEDZIBY ZAKŁADÓW


BIURA                                                              BAZA                                                               ZAKŁAD POGRZEBOWY                      
ul. Słowackiego 1                                              ul. Przemysłowa 11                                           ul. Słowackiego1                                            
32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                                 32-800 Brzesko                                   
tel. (14) 66 305 63, 68 625 25                            tel. (14) 66 317 63                                            tel. (14) 66 310 04                                                    fax. (14) 66 309 21                                                                                                                   kom. 604205674 /dyżur całodobowy/

                         
 

MAPA

Uwaga!  Strona używa technologii cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie tych plików na Twoim urządzeniu, prosimy o zapoznaie się z instrukcją jak wyłączyć cookies.

COPYRIGHTS © 2013  Brzeskie Zakłady Komunalne sp z o.o.               NIP 869-000-31-89  REGON 850035397